Wskazania do otwarcia jamy brzusznej

Leczenie operacyjne podejmuje się wyjątkowo i to przeważnie na skutek omyłki diagnostycznej. Wskazaniem do otwarcia jamy brzusznej w chorobie Leśniowskiego- -Crohna są: przedziurawienie jelita, niedrożność, krwotok nie do opanowania oraz długo utrzymujące się stany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu z ropniami i przetokami, zwężeniem jelita. Długo utrzymujące się nacieczenie ściany jelita, budzące podejrzenie przejścia w proces złośliwy stanowi wskazanie do otwarcia jamy brzusznej. W większości przypadków operuje się postać ostrą choroby Leśniowskiego- -Crohna na skutek błędu diagnostycznego, podejrzewając ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub niedrożność mechaniczną (22). Jeśli nie ma przedziurawienia jelita lub niedrożności, należy zamknąć jamę brzuszną. Wyrostek robaczkowy można usunąć, gdy stan ogólny chorego jest dobry, a naciek zapalny nie obejmuje kątnicy ani jej bliskiego sąsiedztwa. Niedrożność jelita lub perforacja wymaga resekcji całego zmienionego odcinka jelita i zespolenia koniec do końca, koniec do boku lub zespolenia omijającego, jeżeli stan chorego na to pozwala. Ciężki stan dziecka zmusza do wykonania wyłącznie przetoki jelitowej. Resekcję zmienionego odcinka jelita należy w tych przypadkach odłożyć na okres późniejszy, gdy stan ogólny dziecka ulegnie po-

prawie, a nacieczenie nic cofnie się pomimo intensywnego leczenia zachowawczego. Jamę brzuszną otwiera się szerokim cięciem pośrodkowym, biegnącym przez nad-,, śród- i podbrzusze. Po zbadaniu całego brzusznego odcinka przewodu pokarmowego podejmuje się decyzję dotyczącą rodzaju zabiegu. Usuwając zapalnie zmieniony odcinek jelita należy prowadzić cięcie w obrębie tkanek zdrowych w odległości 10 do 15 cm od granicy nacieczenia. Piodzaj zabiegu zależy od położenia zmiany, długości nacieczonego odcinka jelita oraz istniejących powikłań (ryc. 10-56). Po resekcji zespala się jelito koniec do końca. Wyjątek stanowi zespolenie jelita krętego z okrę- żnicą wstępującą lub okreżnicą poprzeczną. W tych przypadkach korzystniejsze jest zespolenie koniec do boku.

U niektórych dzieci naciek zapalny obejmuje prawie całą okrężnicę. Tworzą się w niej liczne owrzodzenia, stanowiące źródło uporczywych i długotrwałych krwawień nie poddających się leczeniu zachowawczemu. Stan ten określa się jako krwotoczno- -wrzodziejące zapalenie okrężnicy (colitis uleerosa haemorrliagica). W szczególnie uporczywych przypadkach usuwa się całą zmienioną okrężnicę (coledomia), zespalając jelito kręte lub ślepe z odbytnicą (ryc. 10-56 e, f).

Leave a Reply