WNIOSKI

W czasie terapii żałoby psychologicznej starego człowieka powinny być brane pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej czynniki. Terapia zaczyna się od ustalenia cech żałoby i ich związku z historią życia danego pacjenta. Poznanie dokonuje się poprzez

postawę uważnego wysłuchania chorego, co już samo w sobie jest działaniem leczniczym. Po nim następuje próba adaptacji chorego. W każdym przypadku odpowiednio do jego otoczenia ludzkiego i materialnego oraz do jego możliwości psychologicznych, a w szczególności do możliwości zaak-ceptowania zmian psychicznych. Terapia ta jest skuteczna przy połączeniu klasycznych metod leczenia różnego typu, jak również poprzez wpływ osobisty i sposób bycia osób stosujących odpowiednie techniki oraz klimat zespołu terapeutycznego.

Wynika z tego, że wykształcenie psychologiczne jest niezbędne dla każdego członka leczącego zespołu, jak również to, że idea spójnej terapii zespołowej jest najlepszym środkiem zapobiegania przypadkom patologicznym. Y. Memin

Tłumaczyła Agnieszka Szyszko Wybór tekstu Katarzyna Walewska na podstawie artykułów zamiesz-czonych w nr. 18 Zeszytów Nauko-wych wydawanych przez l’Univer- sité Paris Nord, UER, Expérimentale de Bobigny Starość, utraty i praca z żałobą (za zgodą redaktorów).

Leave a Reply