Przed zabiegiem

Przed zabiegiem należy dziecko wyprowadzić ze wstrząsu, wyrównać zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz niedobory białek i elementów morfotycznych krwi. Z żołądka i dwunastnicy odsysa się zalegającą treść. Brzuch najdogodniej jest otworzyć cięciem pośrodkowym w śródbrzuszu, omijając pępek po stronie prawej, lub przy- prostnym prawym. Obowiązuje sprawdzenie całego jelita od dwunastnicy do odbytnicy. Po odnalezieniu odcinka wglobionego ocenia się wstępnie jego ukrwienio i jeżeli wgłobienie nie trwa dłużej niż 36 godzin, przystępuje do odgłobienia. Uciska

jąc delikatnie głowę wgłobienia wycofuje się część wgłobioną z pochwy wgłobienia.. Należy unikać pociągania za pętlę doprowadzającą, gdyż można przerwać błonę su-rowiczą, a nawet wszystkie warstwy jej ściany. Po odgłobieniu zwraca się uwagę na ruchy p ery stal tyczne i barwę jelita. Brak większych zaburzeń w tym zakresie pozwala zamknąć jamę brzuszną po uprzednim usunięciu wyrostka robaczkowego, który z reguły jest przekrwiony i nacieczony z powodu wciągnięcia go w proces wgłobienia. Cechy niedokrwienia jelita stanowią wskazanie do znieczulenia krezki jelita 0,25% roztworem ksylokainy, obłożenia go wilgotnymi, ciepłymi serwetami oraz podania do oddychania wzbogaconej tlenem mieszanki powietrza. Brak poprawy i wyraźna martwica ściany wymagają resekcji w granicach zdrowych i zespolenia koniec do końca. Usuwając kątnicę z częścią jelita krętego zespala się jelito cienkie- z okrężnicą wstępującą koniec do końca lub koniec do boku. W skrajnie ciężkich przypadkach można założyć odbyt sztuczny dwulufowy metodą Mikulicza (p. str. 468- i 474). Jamę brzuszną przed zamknięciem należy drenować.

Leave a Reply