PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ PROWADZONEJ W OŚRODKU

Pierwsze dni pobytu w Ośrodku są dla nich bardzo trudne i zdają się potwierdzać ich wcześniejsze obawy. Trudności w sprostaniu wymogom życia w Ośrodku wynikają nie tylko z ich zagubienia i słabości, lecz także stąd, że nie widzą w tym wszystkim większego sensu. To, co konieczne, wypełniają, ale w jakiś pusty, bezbarwny sposób. Na ogół w milczeniu. W związku z leczeniem tej grupy pacjentów depresyjnych stwierdziliśmy, że model psychoterapii realizowany w Ośrodku w Rasztowie musi zostać zmodyfikowany.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ PROWADZONEJ W OŚRODKU

W naszym systemie analitycznie zorientowanej psychoterapii grupowej, którego centralną część stanowi Ośrodek Leczenia Nerwic w Rasztowie, pacjenci nie tylko analizują swoje przeżycia i traumy dzieciństwa, lecz także funkcjonują w określonej rzeczywistości społecznej Ośrodka. Sami ją zresztą współtworzą. Pracują fizycznie w naszym ogrodzie (razem z terapeutą, który jest na dyżurze). Pełnią wobec siebie różne role społeczne, wybierają spośród siebie samorząd. Równolegle prowadzona w ambulatorium psychoterapia z rodzinami pacjentów wnosi dodatkowy materiał, dający się odnosić zarówno do wewnątrzpsychicznych konfliktów pacjenta, jak i do jego interpersonalnych zaburzeń i trudności.

Jak już wspomniałem, w naszym podejściu do pacjenta i rozumieniu istoty jego choroby, koncentrowaliśmy się na osobistych przeżyciach pacjenta, na jego rzeczywistości psychicznej. Przeżycia w społeczności Ośrodka, różne wydarzenia i konflikty traktowane były jako powtórzenie trudności i konfliktów, jakie pacjent miał w swoim życiu (w rodzinie, w miejscu pracy itp.). Te zaś były odnoszone do jego przeszłych dziecięcych doświadczeń. Staraliśmy się także docierać do życia fantazyjnego. Życiem społecznym pacjenta zajmowaliśmy się o tyle, o ile udawało się odnaleźć w nim powtórzenie dziecięcych konfliktów.

Leave a Reply