Obraz kliniczny

miej ściany brzucha. W związku z tym ognisko zapalne zostaje ograniczone tworząc naciek okolowyrostkowy (infiltratio periappendicularis). Inne części jamy otrzewnej pozostają nie zmienione. Czasem naciek ulega resorpcji lub powiększa się i rozmięka. Rozmiękanie nacieku lub przedziurawienie leżącego w nim wyrostka doprowadza do powstania ropnia okołowyrostkowego (abscessus periappendicularis). Ropień okolowyrostkowy może ulec resorpcji lub pęknięciu doprowadzając do rozlanego zapalenia otrzewnej. W nielicznych przypadkach przebija się on do światła jelita lub na zewnątrz przez powłoki i ulega opróżnieniu. U wielu chorych wokół zapalnie zmienionego wyrostka nie tworzy się naciek, lecz dochodzi do przejścia zakażenia na otrzewną i jej rozlanego zapalenia. W następstwie rozlanego zapalenia •otrzewnej powstają mniej lub bardziej liczne nacieki i ropnie oraz zrosty w różnych okolicach jamy brzusznej. Ropnie tworzą się przeważnie w miednicy mniejszej w zagłębieniu odbytniczo-pęcherzowym oraz pod przeponą i pomiędzy pętlami jelita cienkiego.

Objawy. Obraz kliniczny o.z.w. zależy od wieku dziecka, topografii wyrostka (ryc. 10-55), zaawansowania procesu zapalnego, powikłań, indywidualnej reakcji orga-

nizmu na zakażenie oraz chorób współistniejących. Im młodsze jest dziecko, tym objawy są mniej typowe, a przebieg choroby szybszy i cięższy. Inne objawy obserwuje się wówczas, gdy wyrostek leży w jamie otrzewnej niż przy jego położeniu zaotrzewnowym. Wyrostek położony w miednicy mniejszej daje inne objawy niż leżący pod wątrobą lub w lewej połowie jamy brzusznej. W miarę rozprzestrzeniania się stanu zapalnego nasilają się objawy chorobowe. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach nie ma ścisłej zależności pomiędzy objawami klinicznymi a zmianami patologicznymi w wyrostku. Dotyczy to szczególnie dzieci w pierwszych dwóch latach życia, u których wczesne rozpoznanie jest zazwyczaj trudne. Wiele chorób, np. odra, angina, grypa, dur brzuszny, zaciera obraz kliniczny zapalenia wyrostka prowadząc do omyłek. Na ogół rozpoznanie o.z.w. jest proste. W niektórych przypadkach nawet kilkuletnie dziecko podsuwa lekarzowi właściwe rozpoznanie, jednak w innych nawet doświadczony chirurg nie potrafi postawić właściwej diagnozy w odpowiednim czasie.

Leave a Reply