Niedrożność mechaniczna

U dzieci po usunięciu wyrostka robaczkowego może wystąpić niedrożność jelit, zwłaszcza gdy proces zapalny przeszedł na otrzewną. Niedrożność może mieć charakter porażenny, mechaniczny lub mieszany. Niedrożność porażenna jest następstwem utrzymującego się zakażenia otrzewnej, wyjątkowo urazu operacyjnego i zaburzeń w ukrwieniu jelita. W tych przypadkach należy stosować leczenie zachowawcze, polegające na odbarczeniu żołądka i jelit z zalegającej treści. Zakłada się zgłębnik do żołądka na stałe, wielokrotnie przepłukuje go płynem fizjologicznym oraz wprowadza dren do odbytnicy w celu odprowadzenia stolca i gazów, a czasem wykonuje wlewy doodbytnicze. Leczenie zapalenia otrzewnej antybiotykami, uzupełnianie niedoborów wodno-elektrolitowych, zwłaszcza potasu, walka z kwasicą, uzupełnianie białek i elementów morfotycznych krwi, stanowią zasadnicze czynniki walki z tą postacią niedrożności. Obserwowany w ciągu kilku dni brak poprawy stanu chorego po tych zabiegach jest zwykle spowodowany mechaniczną niedrożnością i stanowi wskazanie do powtórnego otwarcia jamy brzusznej, zwolnienia zrostów, czasem do wytworzenia przetoki na kątnicy z wprowadzeniem przez nią drenu do ostatnich pętli jelita krętego.

Niedrożność mechaniczna może być wczesna i występuje w 2-3 dniu po operacji lub ujawnia się po kilku lub kilkunastu dniach po operacji jako niedrożność późna. Pierwsza wynika zwykle z nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu, np. traumaty- zującego operowania, niesprawdzenia drożności przewodu pokarmowego i pozostawienia zrostów i zagięć jelita lub spowodowania zwężenia zastawki krętniczo-kątniczej na skutek złego zaopatrzenia kikuta wyrostka. Przyczyną niedrożności późnej są tworzące się zlepy i zrosty jelita, które prowadzą do przewężeń, zagięć i skrętów. Do jej powstania usposabiają rozlane stany zapalne otrzewnej, ropnie międzypęt- lowe i długo utrzymująca się niedrożność porażenna. Niedrożność mechaniczna wymaga operacji w trybie nagłym. Uwolnienie jelita ze zrostów i przywrócenie mu drożności powinno być połączone z wykonaniem przetoki zewnętrznej na kątnicy, jeżeli stan ogólny dziecka jest ciężki, a wygląd pętli jelita nie rokuje szybkiego powrotu jego funkcji. Rozpoznanie niedrożności jelita należy potwierdzić zdjęciem rtg przeglądowym jamy brzusznej i klatki piersiowej w pozycji pionowej a-p. Poziomy płynu w pętlach jelita cienkiego i zacienienie dalszych odcinków przewodu pokarmowego świadczą o niedrożności mechanicznej, a liczne, rozrzucone w całej jamie brzusznej poziomy płynu oraz gaz w okrężnicy esowatej i odbytnicy przemawiają za niedrożnością porażenną.

U chorych po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego najczęściej obserwuje się niedrożność mieszaną, porażenno-mechaniczną, której źródłem jest toczący się proces zapalny otrzewnej. Powoduje ona najwięcej trudności rozpoznawczych, a w konsekwencji błędy w leczeniu. Wzdęcie brzucha z zaleganiem treści jelitowej w żołądku, bardzo skąpe lub brak stolców z miernie nasiloną perystaltylcą jelit oraz rozlane, okresowo nasilające się bóle brzucha nie pozwalają na zaliczenie tego stanu do niedrożności o charakterze porażennym ani mechanicznym. Badania rentgenowskie, wykazujące nierównomierne rozmieszczenie gazów w jelitach z nielicznymi poziomami płynu, nie dają zdecydowanej odpowiedzi co do rodzaju niedrożności. W związku z tym należy zastosować przedłużone leczenie typowe dla niedrożności porażennej i dalej leczyć zapalenie otrzewnej. Brak poprawy lub pogorszenie się stanu chorego w przeciągu 1-2 dni stanowi wskazanie do ponownego otwarcia jamy brzusznej, usunięcia ewentualnej przeszkody i założenia przetoki na kątnicy.

Leave a Reply