Krwawiący uchyłek Meckela

Leczenie. Krwawiący uchyłek Meckela wymaga leczenia operacyjnego. Przystępując do zabiegu należy wyprowadzić chorego ze wstrząsu krwotocznego, wyrównując straty krwi. Podczas operacji można nie znaleźć krwawiącego naczynia. Obowiązuje wtedy sprawdzenie całego brzusznego odcinka przewodu pokarmowego. W związku z tym niezbędny jest szeroki dostęp do jamy brzusznej, zapewnia go cięcie pośrodkowe omijające pępek po stronie prawej. Brak ustalenia przyczyny krwawienia podczas zabiegu i obecność uchyłku są wskazaniem do jego amputacji- czasem z przylegającą częścią jelita, gdyż krwawiące naczynie może się znajdować w najbliższym sąsiedztwie uchyłku.

Zmieniony zapalnie uchyłek usuwa się metodą, zależną od’ jego kształtu i istniejących powikłań. W przypadku wąskiej nasady można- go wycinać podobnie jak wyrostek robaczkowy, zaopatrując kikut podwiązką i pojedynczymi szwami biegnącymi poprzecznie do długiej osi jelita (ryc. 10-39 a, b). Uchyłek o szerokiej podstawie wymaga resekcji po jej podszyciu szwami materacowymi biegnącymi skośnie w stosunku do osi jelita (ryc. 10-39 c, d). Tak zaopatrzony przekrój należy pokryć warstwą szwów pojedynczych. U dzieci z szerokim odejściem uchyłku niezbędna jest resekcja klinowa z założeniem szwów pojedynczych do wewnątrz (ryc. 10-40 a, b). Uchyłki o bardzo szerokiej podstawie powinno się usuwać wraz z przylegającą częścią jelita (ryc. 10-40 c, d).

Pozostałe jelito zespala się koniec do końca jednowarstwowo u dzieci do 1 r.ż., nato-miast dwuwarstwowo u starszych. Uchyłek, który spowodował wgłobienie, należy usu-nąć po uprzednim odgłobieniu jelita. Resekcję można przeprowadzić dopiero wówczas, gdy stwierdzi się dostateczne ukrwie- nie ściany jelita. Martwica uchyłku i jelita wymaga usunięcia w granicach zdrowych i w zależności od stanu chorego zespolenia koniec do końca lub zespolenia z wytworzeniem zewnętrznej przetoki jelitowej, np. Roux – Y. Inne postacie niedrożności jelita na podłożu uchyłku Meckela, tj. za-

dzierzgnięcie lub skręt, wymagają podobnego leczenia jak przy wglobieniu (ryc. 10-41). Nie zmieniony uchyłek Meckela, przypadkowo stwierdzony podczas operacji brzusznych wykonywanych z innych przyczyn, powinno się usunąć, jeżeli stan dziecka i rodzaj zabiegu na to pozwalają. Ciężkie operacje brzuszne, zapalenie otrzewnej, ciężki stan chorego stanowią przeciwwskazania do resekcji nie zmienionego uchyłku. W przypadku przepukliny Littrego należy go usunąć. Po zabiegu obowiązują zasady jak po innych operacjach na jelicie cienkim. Otwarcie jamy brzusznej z powodu objawów wskazujących na zapalenie wyrostka robaczkowego i brak wyjaśnienia dolegliwości przedoperacyjnych w nie zmienionym lub nieznacznie zmienionym wyrostku robaczkowym stanowią wskazanie do poszukiwania uchyłku Meckela i jego resekcji jednocześnie z wyrostkiem robaczkowym.

Leave a Reply