Komórki zwojowe splotu błony mięśniowej jelita

Komórki zwojowe splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha) występują w dużych skupieniach umiejscowionych pomiędzy warstwą podłużną a okrężną ściany jelita (tab. 11-1).

Zwój podśluzowy składa się zwykle z 1-2, rzadko z 4-5, komórek mniejszych rozmiarów. Splot podśluzowy głęboki (Henleya) leży przy wewnętrznej powierzchni błony mięśniowej okrężnej, natomiast splot podśluzowy powierzchowny (Meissnera) tuż pod błoną mięśniową błony śluzowej (ryc. 11-1 i 11-2).

W każdym prawidłowym jelicie w okolicy zwieracza wewnętrznego odbytu, tuż powyżej zastawek odbytowych istnieje fizjologicznie strefa uboższa w zwoje (hipoganglionarna), gdzie komórki zwojowe wszystkich trzech splotów są rozsiane rzadziej i łatwo mogą być przeoczone. Zasięg tej strefy jest różny dla poszczególnych splotów: dla splotu błony mięśniowej wynosi 0-14 mm, dla splotu podśluzowego głębokiego 2-18 mm, dla splotu podśluzowego powierzchownego 3-17 mm. Wynika z tego, że komórki zwojowe splotu mięśniowego sięgają najniżej doogo- nowo, toteż znalezienie komórek splotu podśluzowego oznacza, że na tym poziomie znajduje się również splot błony mięśniowej. Od wysokości 2 cm powyżej odbytu u niemowląt i 3 cm u starszych dzieci liczba komórek zwojowych na 1 cm2 we wszystkich trzech splotach staje się normalna i nie ulega zmianie w miarę posuwania się ku górze. Liczba ta zależy od wieku dziecka, wynosi zwykle 17-18 na 1 mm2, przy czym największa odległość między sąsiadującymi komórkami nie przekracza 1 mm (Aldridge 1968, Bennett 1968, Ehrenpreis 1965, Gannon 1969).

Leave a Reply