Ego jako training in action

Krótki okres leczenia staraliśmy się wyrównać intensywnością. Intensywność leczenia zapewnia bogaty program terapeutyczny Ośrodka, w tym szerokie stosowanie różnych metod, jak np. analityczna psychodrama z prawdziwie twórczym wykorzystaniem osoby terapeuty. Program ów stwarza pacjentowi możliwość zdobywania licznych korektywnych emocjonalnych doświadczeń, próbowania – jeszcze w okresie leczenia w Ośrodku – nowych, bardziej dojrzałych zachowań. Przebiega tu więc proces, który Foulkes nazwał ego training in action (Foulkes 1975). Każdy pacjent kończący leczenie uzyskuje coś, co można by określić jako frame of reference, jeśli chodzi o jego problemy i ich zrozumienie. Pozwala mu to radzić sobie z trudnościami już po opuszczeniu Ośrodka, a także z objawami, które mogłyby pojawić się ponownie. Jak już wspomniałem, model ten jest stosowany wobec pacjentów nerwicowych, jakich leczymy w Ośrodku. Są to jednak pacjenci o ukształtowanej w miarę strukturze psychicznej. Oczywiście, są wśród nich także pacjenci depresyjni z rozpoznawanym najczęściej zespołem lękowo-depresyjnym, związanym z przeżyciami opuszczenia, utraty bliskiej osoby. U wszystkich zresztą pacjentów nerwicowych odnajdujemy przeżycia związane z opuszczeniem, stanowiącym jeden z generalnych czynników zaburzeń nerwicowych (lęk przed opuszczeniem i lęk kastracyjny). Przyjmujemy także czasem pacjentów głębiej zaburzonych, z pogranicza nerwic i psychoz, okreś-lanych jako borderline. Objawy nerwicowe u tych pacjentów niejako „nakładają” się na słabą strukturę psychiczną (niski poziom integracji osobowości, prymitywne mechanizmy obronne), która łatwo może ulec psychotycznej dekompozycji. Stąd angielska nazwa powszechnie przyjęta już w literaturze psychoterapeutycznej.

Ogromne trudności i niepowodzenia w leczeniu pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline, pacjentów narcystycznych i pacjentów głęboko depresyjnych skłoniły nas do poszukiwania nowych rozwiązań. W tym miejscu przedstawię nasze podejście wobec pacjentów głęboko depresyjnych. Zgodnie z przytoczonym wyżej opisem grup pacjentów depresyjnych mowa będzie o pacjentach z grupy trzeciej.

Leave a Reply