Archive for Grudzień, 2013

Sploty u płodów i noworodków

Sploty u płodów i noworodków miały kształt rombu o powierzchni od 3,37 (±0,58) – u płodu 5-miesięcznego, do 16,85 (±1,9) – u noworodka. Liczba komórek zwojowych w splocie błony mięśniowej jelita (Auerbacha) wynosiła 42 (±2,6) u płodu 5-miesięcznego, u noworodka zaś 51,8 (±4,2). Rozmiar komórek zwojowych powiększał się od 5,27 |xm (±1) u płodu 5-miesięcznego do

Read the rest of this entry »

Niedrożność porażenna

Spośród ostrych procesów chorobowych jamy brzusznej doprowadzających u dzieci do niedrożności porażennej, najczęstsze jest odwyrostkowe zapalenie otrzewnej i jej zapalenie na innym podłożu. Swoista i dość częsta w wieku noworodkowo-nie- mowlęcym jest niedrożność porażenna w przebiegu zapalenia płuc, ostrej biegunki. Ponadto do niedrożności porażennej dochodzi z powodu: zmian martwiczych ściany jelita, skrętu np. jajnika lub sieci, kolki nerkowej lub żółciowej, zatoru lub zakrzepu naczyń krezki (12, 65, 68).

Read the rest of this entry »

UCHYŁEK MECKELA

Stanowi on pozostałość zanikającego w 7 tygodniu życia zarodkowego przewodu pępkowo-jelitowego. Występuje u olc. 2% populacji ludzkiej, jednak tylko w części przypadków (1 : 450) powoduje dolegliwości i jest rozpoznawany oraz leczony operacyjnie.

Patomoriologia. Uchyłek Meckela dotyczy jelita krętego i zazwyczaj leży w odległości 15 do 100 cm od zastawki krętniczo-kątniczej. Jest on tworem o różnym kształcie łączącym się bardziej lub mniej szerokim przewodem ze światłem jelita (ryc. 10-38). Ścianę uchyłku tworzą te same warstwy co ścianę jelita. Jego błona śluzowa zazwyczaj nie różni się od błony śluzowej jelita krętego, jednak czasami można tu stwierdzić strukturę błony śluzowej żołądka, dwunastnicy, jelita grubego, a nawet elementy zewnątrzwydzielnicze trzustki. Obecność w uchyłku błony śluzowej żołądka lub tkanki trzustki sprzyja powstawaniu owrzodzeń, krwotoków, a nawet doprowadza do przedziurawienia ściany. Długość uchyłku jest bardzo zmienna i wynosi od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Jego światło jest zazwyczaj mniejsze od średnicy jelita cienkiego. Uchyłek Meckela z reguły odchodzi od ściany wolnej jelita i otrzymuje krew poprzez jej naczynia. Wyjątek stanowi uchyłek, który ma własną krezkę. Kształt uchyłku często warunkuje rodzaj powikłań oraz wybór metody resekcji. Uchyłek w postaci niewielkiego kilkumilimetrowego uwypuklenia ściany jelita może być przyczyną wgłobienia (ryc. 10-38 a), uchyłek o wąskiej podstawie (ryc. 10-38 b) predysponuje do powstania w nim procesów zapalnych, natomiast łączący się za pomocą pasm łącznotkanko- wych z pępkiem lub tylną ścianą brzucha (ryc. 10-38 c, d, g, h) usposabia do skrętu i zadzierzgnięcia (69). Czasami stanowi zawartość przepukliny pachwinowej (Lit- trego).

Read the rest of this entry »

NIEDROŻNOŚĆ SMÓŁKOWA

Jest ona typową niedrożnością obturacyjną, która powstaje na skutek zatkania światła jelita masami zagęszczonej smółki. Stanowi ok. 40% wszystkich niedrożności jelita cienkiego u noworodków. Dotyczy głównie dzieci z mukowiscydozą, u których występuje w 5-10% przypadków. Zarówno mukowiscydozą, jak również inne towarzyszące wady i powikłania stanowią przyczynę ciężkiego stanu dziecka

Read the rest of this entry »

Silny ból w nadbrzuszu

Silny ból w nadbrzuszu, z deskowatym napięciem mięśni w tej okolicy, szybko roz-przestrzenia się na pozostałe okolice brzucha, gdy gromadzące się w torbie sieciowej enzymy trzustkowe zaczną wypływać przez otwór sieciowy do jamy otrzewnej.. Wynikający stąd wstrząs bólowy, w połączeniu ze wstrząsem krwotocznym, może- doprowadzić do śmierci. Podczas obserwacji stężenia hemoglobiny, erytrocytów i hematokryt obniżają się, natomiast wzrasta leukocytoza i poziom diastazy w surowicy krwi i w moczu.

Read the rest of this entry »

Całkowity brak zwrotu małej i dużej pętli jelitowej

Całkowity brak zwrotu małej i dużej pętli jelitowej charakteryzuje się wspólną krezką dla jelita cienkiego i grubego, której nasada przebiega pionowo w płaszczyźnie pośrodkowej, przytwierdzając się do tylnej ściany jamy brzusznej. Jelita układają się symetrycznie i są zazwyczaj krótkie.

Druga postać tych zaburzeń wynika z zatrzymania zwrotu na pierwszym etapie. Wielka pętla jelitowa zatrzymuje swój ruch, po wykonaniu obrotu o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dwunastnica i jelito cienkie układają się na prawo od płaszczyzny pośrodkowej i t. krezkowej górnej, natomiast kątnica i okrężnica na lewo (ryc. 10-32 a, b, c). W tej postaci Grob wyróżnia trzy odmiany.

Read the rest of this entry »

Śródścienne komórki zwojowe

Śródścienne komórki zwojowe należą do układu przywspółczulnego. Tu kończą się włókna przywspółczulne przedzwojowe nerwu błędnego i miednicznego, tworząc synapsy. Badania histochemiczne aktywności esterazy acetylocholinowej i amin katecholowych oraz mikroskopia elektronowa pozwoliły lepiej poznać szczegóły unerwienia jelita. Stwierdzono, że sploty śródścienne są odrębnym układem nerwowym, w którym kończą się synapsą nie tylko włókna przedzwojowe przywspółczulne, ale również pozazwojowe współczulne oraz purynergiczne, i który drogą wewnętrznych łuków odruchowych synchronizuje i reguluje czynność jelita. Ze- wnątrzścienne włókna przywspółczulne i współczulne mają tylko pośredni wpływ, przekazując bodźce hamujące lub pobudzające z ośrodkowego układu nerwowego.

Read the rest of this entry »

Przesuwanie się fali propulsyjnej

Przesuwanie się fali propulsyjnej i poprzedzającej ją fali zwiotczenia umożliwia transport treści jelitowej. Siła propulsji wzrasta w kierunku obwodowym. W okrę- żnicy ruchy perystaltyczne zastępują skurcze segmentalne warstwy mięśniowej podłużnej i okrężnej, mieszające treść kałową i okresowe skurcze masowe, przesuwające ją w kierunku odbytnicy.

Read the rest of this entry »

Badanie aktywności esterazy acetylocholinowej

Badanie aktywności esterazy acetylocholinowej zostało wprowadzone przez- Kamijo i Koelle (1953). Barwienie srebrem metodą Karnoysky^ego i Roots (1964) umożliwiło wybiórcze uwidocznienie cholinergicznych komórek zwojowych i włókien. Rozszerzono wiadomości odnośnie budowy i rozmieszczenia tych elementów w prawidłowym jelicie od okresu płodowego (p. tab. 11-1).

Read the rest of this entry »