Archive for Październik, 2013

ZDWOJENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

Jest to zaburzenie rozwojowe pod postacią dodatkowego odcinka przewodu pokarmowego ściśle związanego z tym przewodem. Jego ściana może mieć budowę charakterystyczną dla przełyku, żołądka lub jelita. Wada ta występuje rzadko (1 : 35000) powodując czasami niebezpieczne dla życia powikłania. Pierwszy jej opis ukazał się w 1733 r., a szersze opracowania datują się od publikacji Ladda i Grossa.

Read the rest of this entry »

Ciężki stan ogólny

Ciężki stan ogólny od pierwszych godzin życia dotyczy dzieci, u których oprócz niedrożności smółkowej stwierdza się smółkowe zapalenie otrzewnej lub inne wady.

Zdjęcie rtg jamy brzusznej w pozycji pionowej a-p i boczne wykazują rozdęte pętle jelita w nad- i śródbrzuszu. W okolicy podbrzusza, zwłaszcza po stronie prawej można zauważyć delikatne, drobnoplamiste cienie odpowiadające zagęszczonej smółce. Wlew doodbytniczy wykazuje z reguły niedorozwiniętą olcrężnicę.

Read the rest of this entry »

CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Zwana również odcinkowym nieswoistym zapaleniem jelita cienkiego nie ma do-tychczas ustalonej etiologii. Dotyczy ona najczęściej końcowego jelita cienkiego, stąd jej dawna nazwa – ileiłis terminalis. Choroba ma przebieg ostry lub przewlekły i nawraca. Dotyczy dzieci w różnym wieku począwszy od okresu niemowlęcego. W Polsce występuje rzadko, natomiast w krajach skandynawskich bardzo często.

Read the rest of this entry »

NIEPRAWIDŁOWE POŁOŻENIE JELIT

Stanowi grupę różnorodnych wad brzusznego odcinka przewodu pokarmowego. Różnorodność ia wynika ze złożonego procesu rozwoju cewy jelitowej i otrzewnej (p. str. 421). Nieprawidłowe ułożenie jelit nie należy do rzadkości, jednak nie zawsze daje objawy zmuszające do diagnostyki i leczenia (19). Dlatego tylko część tych zaburzeń rozwojowych rozpoznawana jest w związku z obserwowanymi dolegliwościami. Pozostałe są stwierdzane przypadkowo podczas operacji brzusznych lub pośmiertnie, a wiele z nich pozostaje nie rozpoznanych.

Read the rest of this entry »

CHOROBA HIRSCHSPRUNGA

Choroba Hirschsprunga jesl zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego spowodowanym wrodzonym brakiem zwojów śródściennych w mniej lub bardziej rozległym odcinku obwodowym jelita, najczęściej w odbytnicy i okrężnicy esowatej.

Bezzwojowe jelito oblturczone i nie wypełnione nie ma zdolności propulsji i nie bierze udziału w perystaltyce, stanowi więc przeszkodę mechaniczną dla pasażu treści jelitowej. Drugą barierę stanowi niezdolny do zwiotczenia mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu.

Read the rest of this entry »

Obraz kliniczny

miej ściany brzucha. W związku z tym ognisko zapalne zostaje ograniczone tworząc naciek okolowyrostkowy (infiltratio periappendicularis). Inne części jamy otrzewnej pozostają nie zmienione. Czasem naciek ulega resorpcji lub powiększa się i rozmięka. Rozmiękanie nacieku lub przedziurawienie leżącego w nim wyrostka doprowadza do powstania ropnia okołowyrostkowego (abscessus periappendicularis). Ropień okolowyrostkowy może ulec resorpcji lub pęknięciu doprowadzając do rozlanego zapalenia otrzewnej. W nielicznych przypadkach przebija się on do światła jelita lub na zewnątrz przez powłoki i ulega opróżnieniu. U wielu chorych wokół zapalnie zmienionego wyrostka nie tworzy się naciek, lecz dochodzi do przejścia zakażenia na otrzewną i jej rozlanego zapalenia. W następstwie rozlanego zapalenia •otrzewnej powstają mniej lub bardziej liczne nacieki i ropnie oraz zrosty w różnych okolicach jamy brzusznej. Ropnie tworzą się przeważnie w miednicy mniejszej w zagłębieniu odbytniczo-pęcherzowym oraz pod przeponą i pomiędzy pętlami jelita cienkiego.

Read the rest of this entry »

Stany zapalne uchyłku

Stany zapalne uchyłku mogą mieć charakter ostry,, zbliżony do. zapalenia wyrostka robaczkowego, lub przewlekły w postaci wrzodu trawiennego. W uchyłku, zwłaszcza o wąskiej podstawie, może zalegać kał i wydzielina śluzowa. Powodują one drażnienie i stan zapalny oraz zmiany ropne w świetlr uchyłku i jego ścianie. Proces ten nierzadko doprowadza do martwicy ściany, perforacji i rozlanego zapalenia otrzewnej. Ból i wymioty mają podobny charakter jak w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Umiejscowienie bólu jest jednak nieco inne ze względu na inne położenie uchyłku leży on bardziej przyśrodkowo i ku górze w stosunku do kątnicy. Wrzód trawienny powoduje przewlekle bóle brzucha w okolicy śródbrzusza. Towarzyszą im nudności, brak łaknienia i wymioty oraz niekiedy krwawienia do przewodu pokarmowego. Tyłlto w nielicznych przj padliach w wyniku ostrego wrzodu trawiennego dochodzi do przedziurawienia ściany i zapalenia otrzewnej.

Read the rest of this entry »

Na dalszym etapie rozwoju

Na dalszym etapie rozwoju zatrzymuje się postać wady, w której doszło do obrotu pętli pępkowej o 1S0°, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dwunastnica w tych przypadkach leży do tyłu i na prawo od t. krezkowej górnej, natomiast kątnica znajduje się u góry do przodu od dwunastnicy i t. krezkowej górnej (ryc. 10-33 a) – typ pierwszy wg Groba. Pomiędzy tylną ścianą brzucha a początkową częścią jelita grubego mogą w tych przypadkach przebiegać pasma łącznotkankowe uciskające na dwunastnicę, które opisał Ladd (ryc. 10-33 b).

Read the rest of this entry »