Archive for Wrzesień, 2013

ETIOLOGIA I PATOGENEZA

Bezzwojowośó jest skutkiem zahamowania prawidłowego procesu migracji komórek układu nerwowego wzdłuż przewodu pokarmowego przed 12 tygodniem ciąży.

Neuroblasty, pochodzące prawdopodobnie z nerwu błędnego, zjawiają się w do- głowowym odcinku cewy pokarmowej w 6-7 tygodniu, po czym migrują w kierunku doogonowym (Okamoto i Ueda 1967, Smith 1968). W 12 tygodniu można je ziden-tyfikować w całym przewodzie pokarmowym aż do obwodowej części odbytnicy. Neuroblasty tworzą u zarodka długości 12 mm jednolitą warstwę okrągłych, po-zbawionych wypustek komórek stanowiących zawiązek splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha). U zarodka długości 50 mm na drodze migracji neuroblastu w tkankę podśluzową powstaje zawiązek splotu podśluzowego (Meissnera). Dopiero między 5 a 9 miesiącem życia płodowego z neuroblastu różnicują się właściwe zwoje. Komórki powiększają się, stają się dwu-, potem wielobiegunowe, pojawia się jądro, jąderka i wypustki. Większość komórek zbija się w zwoje. Zmiany te postępują stopniowo od góry w kierunku doogonowym.

Read the rest of this entry »

W strefie V

W strefie V, zlokalizowanej w dalszej części jelita krętego cięcia i zespolenia prze-biegają jak w dwóch poprzednich strefach (ryc. 10-29 a, b, c, d). Różnica dotyczy jedynie sposobu drenowania. W tych przypadkach zgłębnik zakłada się wstecznie przez przetokę zewnętrzną jelita ślepego (caecośtomia) do pętli powyżej zespolenia. Do wykonania tej przetoki używa się wyrostka robaczkowego, przez którego kikut wprowadza się cewnik do kątnicy, zastawki krętnicżo-kątniczej (Bauhina) i jelita cienkiego. Po przywiązaniu cewnika do kikuta wyrostka wyprowadza się go przez oddzielny otwór w powłokach na zewnątrz. Wyrostek i cewnik przyszywa się do skóry.

Read the rest of this entry »

Objawy kliniczne torbieli

Objawy. Objawy kliniczne torbieli mogą ujawnić się w pierwszym roku życia, lecz przeważnie występują u dzieci w wieku 2-3 lat. Część torbieli nie powoduje

żadnych dolegliwości i niepokojących objawów, zależy to od ich umiejscowienia, wielkości i zmian wtórnych. Torbiele sieci, zwiększając swoją objętość, powodują powiększenie obwodu brzucha. Można w tych przypadkach stwierdzić chełbotanie – naprowadza to niekiedy na błędne rozpoznanie puchliny brzusznej lub gruźliczego zapalenia otrzewnej. U niektórych cho-rych obserwuje się pobolewanie brzucha, brak łaknienia, wychudzenie z jednocześnie dużym brzuchem oraz małą aktywnością ruchową (56). W nielicznych przypadkach torbiele sieci doprowadzają do objawów „ostrego brzucha” na skutek skrętu i ostrej nie-drożności przewodu pokarmowego (21). W rozpoznaniu torbieli sieci pomaga badanie rentgenowskie, które wskazuje

Read the rest of this entry »

Zespolenia jelita cienkiego u noworodków

Zespolenia jelita cienkiego u noworodków i niemowląt powinno się wykonywać wyłącznie materiałem atraumatycznym, niewchłanialnym, 5-0, szwami pojedynczymi węzełkowymi. Jamę brzuszną zamyka się warstwowo, drenując ją w przypadkach odczynu otrzewnowego i niepewnego zespolenia jelitowego.

Przez pierwsze trzy dni po operacji obowiązuje żywienie pozajelitowe, do chwili powrotu normalnej perystaltyki. Po oddaniu smółki lub stolca można rozpocząć podawanie rozcieńczonego pokarmu przez zgłębnik założony poza zespolenie, zwiększając stopniowo jego ilość i zagęszczenie. W tym czasie niedobory wodno-elektro- litowe uzupełnia się we wlewach dożylnych obliczonych na lm2 powierzchni ciała na 24 godziny w równych godzinnych dawkach. Przekroczenie tych objętości grozi powstaniem obrzęku niebezpiecznego dla wydolności zespolenia, perystaltyki jelita oraz normalnej funkcji płuc i układu krążenia. Zgłębnik założony poza zespolenie usuwa się po uzyskaniu wydolnej perystaltyki. W tym czasie usuwa się również dren z zewnętrznej przetoki żołądkowej.

Read the rest of this entry »

Komórki zwojowe splotu błony mięśniowej jelita

Komórki zwojowe splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha) występują w dużych skupieniach umiejscowionych pomiędzy warstwą podłużną a okrężną ściany jelita (tab. 11-1).

Zwój podśluzowy składa się zwykle z 1-2, rzadko z 4-5, komórek mniejszych rozmiarów. Splot podśluzowy głęboki (Henleya) leży przy wewnętrznej powierzchni błony mięśniowej okrężnej, natomiast splot podśluzowy powierzchowny (Meissnera) tuż pod błoną mięśniową błony śluzowej (ryc. 11-1 i 11-2).

Read the rest of this entry »

Niewielkie krwiaki śródścienne

Dziecko, które nadziało się na kij, trafia do szpitala w stanie ciężkiego wstrząsu. Brzuch jest bardzo bolesny, deskowato napięty, miernie wzdęty, a w okolicy odbytu można zauważyć ranę lub otarcie skóry. Badając przez odbyt stwierdza się świeżą krew w odbytnicy i niejednokrotnie miejsce przebicia jej ściany.

Leczenie. Niewielkie krwiaki śródścienne i w krezce oraz niecałkowite pęknięcie ściany jelita nie wymagają leczenia operacyjnego. Natomiast każde zranienie przechodzące przez wszystkie warstwy jelita należy jak najwcześniej leczyć operacyjnie. Jamę brzuszną otwiera się szerokim cięciem pośrodkowym, które pozwala na sprawdzenie wszystkich odcinków jelita. Niewielki otwór zaszywa się dwupiętrowo. Nierówne i zmiażdżone brzegi rany należy wyciąć. Całkowite rozerwanie jelita wymaga zespolenia koniec do końca. W przypadku, gdy obawiamy się po operacji dużych zaburzeń perystaltyki w związku z obrażeniami krezki i ściany jelita, wykonuje się zespolenie koniec do boku z założeniem przetoki Bishop-Koopa. U dzieci w ciężkim stanie ogólnym i z daleko zaawansowanym procesem zapalenia otrzewnej należy wykonać sztuczny odbyt dwulufowy metodą Mikulicza. Duże krwiaki śródścienne i w krezce jelita opróżnia się, a krwawiące naczynia podwiązuje. Ulegającą martwicy, niedożywioną lub stłuczoną część jelita wycina się w granicach zdrowych tkanek, zespalając koniec do końca. Jama otrzewnej zawsze wymaga drenowania.

Read the rest of this entry »

URAZY TRZUSTKI

Położenie trzustki w jamie brzusznej chroni ją przed urazami powierzchownymi, natomiast silno uderzenie w okolicę nadbrzusza lub przygniecenie może spowodować jej uszkodzenia. U dzieci tylko część tych obrażeń wymaga leczenia operacyjnego w trybie nagłym z powodu narastających objawów ostrego brzucha. W większości przypadków prowadzi się leczenie zachowawcze z dobrym wynikiem. Późne powikłania w postaci torbieli stanowią wskazanie do zabiegu chirurgicznego.

Read the rest of this entry »

Etiologia

gina invaginali) rozpoczyna się wrotami (porla inuaginati), a kończy się w miejscu, do którego sięga głowa. Wciągnięta w szczelinowatą przestrzeń krezka jelita jest źródłem często nieodwracalnych następstw z martwicą części jelita włącznie. Jelito wgłobione początkowo zachowuje swoją drożność. W miarę jak głowa wgłobienia przesuwa się w kierunku dalszym, naczynia krezki są coraz bardziej zaciskane we wrotach. Prowadzi to początkowo do utrudnionego odpływu krwi żylnej i chłonki oraz do obrzęku jelita wgłobionego. Przez to zwęża się jego światło doprowadzając do niedrożności. W tej fazie, na skutek biernego przekrwienia, dochodzi do krwawień z części wgłobionej do światła jelita. W miarę narastającego obrzęku zaciskają się wrota nad częścią wgłobioną i naczyniami krezki powodując zamknięcie dopływu krwi tętniczej oraz martwicę. Aby ściślej określić cechy morfologiczne wgłobienia, należy podać, która część jelita tworzy jego głowę, która wrota i dokąd sięga głowa. Biorąc pod uwagę te cechy wgłobienia wyróżnia się jego trzy postacie: wgłobienie jelita cienkiego w cienkie, cienkiego w grube i grubego w grube (62). Czasami już wgło- biony odcinek wgłabia się w następną część jelita tworząc wgłobienie podwójne, a raczej dwupiętrowe. Ponadto mogą istnieć jednocześnie dwa niezależne od siebie wgłobienia w różnych okolicach jelita – jest to ważne ze względów rozpoznawczych i leczniczych. Wyjątkowo rzadko spotyka się wgłobienia antyperystaltyczne, w których głowa wgłobienia jest zwrócona w kierunku bliższym przewodu pokarmowego.

Read the rest of this entry »

Po urazie śledziony

Objawy i rozpoznanie. Po urazie śledziony objawy zależą od postaci i rozległości uszkodzenia. Są one spowodowane utratą krwi .krążącej i podrażnieniem otrzewnej. Inaczej przebiega pęknięcie podtorebkowe niż z przerwaniem torebki śledziony. Nasilenie objawów zależy od rozległości uszkodzenia oraz natężenia krwotoku. U dziecka z pęknięciem śledziony miernie nasilonemu bólowi w okolicy lewego pod- żebrza towarzyszy bladość powłok, przyśpieszenie tętna, spadek ciśnienia, chłodne bladoszare kończyny. Czasami dochodzi do omdleń, senności i apatii. Oddechy stają się przyśpieszone, a obwód brzucha powiększa się na skutek gromadzenia się krwi w jamie otrzewnej. Spada poziom hemoglobiny, erytrocytów i hematokryt. Podczas ucisku na lewy luk żebrowy ból w podżebrzu nasila się i promieniuje do lewego barku i okolicy nadobojczykowej lewej. Stan porażenny przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej spowodowane wynaczynioną krwią, wywołują nudności i wymioty. Badanie rtg jamy brzusznej w pozycji pionowej wskazuje na wysokie ustawienie lewej kopuły przepony, jej niewielką ruchomość av czasie skopii i przesunięcie krzywizny większej żołądka na prawo.

Read the rest of this entry »