Archive for Marzec, 2013

Stłuczenie

Leczenie. Stłuczenie, zmiażdżenie, lub krwiak trzustki w zasadzie nie wymagają leczenia operacyjnego. Należy odstawić żywienie doustne i treść żołądkową odsysać za pomocą zgłębnika. Wodę, elektrolity’ i inne substancje odżywcze dostarcza^

się we wlewach dożylnych. Podaje się również środki przeciwbólowe i antybiotyk. Przebyty uraz i nasilający się ból w nadbrzuszu, często z wymiotami i obroną mięśniową, zmuszają chirurga do otwarcia jamy brzusznej. Otwiera się ją cięciem po- środlcowym biegnącym od wyrostka mieczykowatego, które omija pępek po stronie prawej. Przecinając więzadło żołądkowo-okrężnicze otwiera się torbę sieciową i odsłania trzustkę. Pęknięty lub oderwany ogon trzustki należy usunąć, podwią- zując przewód trzustkowy i dokładnie zaopatrując pozostawiony kikut. Jeżeli pęknięciu uległa trzustka w pobliżu głowy, to przewód trzustkowy zeszywa się na cewniku założonym przez brodawkę większą dwunastnicy i zespala miąższ trzustki szwami pojedynczymi. Cewnik wyprowadza się na zewnątrz przez dwunastnicę lub jelito czcze, a w okolicę uszkodzonej trzustki zawsze zakłada się dren wyprowadzając go przez oddzielne nacięcie powłok brzucha. Powierzchowne pęknięcia trzustki wymagają zaszycia oraz drenowania torby sieciowej.

Read the rest of this entry »

Każda rana drążąca

Różnicowanie. U dzieci starszych różnicowanie powinno dotyczyć: uszkodzeń śledziony, krwotoku do zdwojonego odcinka jelita, krwawień z wrzodu dwunastnicy lub żołądka, żylaków przełyku, uszkodzeń jelita i jego krezki oraz pęknięć nerki. Pęknięcia wątroby należy ponadto różnicować ze wszystkimi stanami powodującymi zapalenie otrzewnej.

Leczenie. Każda rana drążąca w kierunku wątroby stanowi wskazanie do otwarcia jamy brzusznej i dokładnego sprawdzenia jej przebiegu. Narastające objawy

Read the rest of this entry »

Przedziurawienie uchyłku

Przedziurawienie uchyłku przez wprowadzenie do przewodu pokarmowego ciała obcego zdarza się rzadko. U tych dzieci stwierdza się objawy zapalenia otrzewnej z rozlanym bólem, obroną mięśniową, wzdęciem brzucha i wymiotami. Guz lub polip umiejscowiony w uchyłku może spowodować niedrożność zwężając światło jelita przez rozrost lub na skutek wgłobienia stanowiąc jego głowę.

Read the rest of this entry »

URAZY JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO

Do tego uszkodzenia dochodzi u dzieci dość rzadko, może ono dotyczyć jelita •cienkiego lub grubego. Obrażenia te przyjmują różną postać i występują zazwyczaj w kompleksie obrażeń wielonarządowych i wielorniejscowych. Stąd wynika szereg trudności diagnostycznych i leczniczych.

Etiologia. Do uszkodzenia jelita dochodzi na skutek urazu zewnętrznego, rzadziej z powodu przebicia od wewnątrz przez ostre ciało obce. Urazy zewnętrzne mogą być tępe, bez przerwania ciągłości powłok, lub są zadane ostrym przedmiotem doprowadzając do ran drążących poprzez ścianę brzucha, klatkę piersiową lub krocze. Do szczególnych obrażeń należą uszkodzenia przez odbyt. Obecnie najczęstszymi przyczynami uszkodzenia jelita są: wypadki komunikacyjne, przygniecenie ciężkim przedmiotem, upadek z wysokości. Niejednokrotnie połknięty ostry długi przedmiot powoduje przebicie jelita. Nieostrożne wprowadzenie do odbytu sondy i wykonanie lewatywy, jak również termometru może doprowadzić do przebicia jelita grubego z pozostawieniem rtęci. Tą drogą może również nastąpić rozległe uszkodzenie jelita przy nadzianiu się dziecka na kij. W niektórych przypadkach przyczyną uszkodzeń jatrogennych są zabiegi w okolicy jamy brzusznej, np. laparoskopia, punkcja jamy brzusznej, punkcja pęcherza moczowego, a nawet operacja przepukliny pachwinowej. Obrażenia jelita przyjmują postać krwiaka śródścien- nego albo pęknięcia obejmującego niektóre lub wszystkie warstwy ściany. Obrażenia krezki występują pod postacią jej krwiaka lub rozdarcia z oderwaniem nasady krezki od tylnej ściany brzucha.

Read the rest of this entry »

Ropnie jamy brzusznej

Ropnie jamy brzusznej stanowią jedno z najcięższych i dość częstych powikłań o.z.w. Umiejscawiają się one w różnych okolicach brzucha: zagłębieniu odbytniczo- -macicznym lub odbytniczo-pęcherzowym, pod przeponą lub wątrobą, między pętlami jelita cienkiego i w przestrzeni zakątniczej. Powikłanie to objawia się wysoką temperaturą ciała, która utrzymuje się przez szereg dni po operacji lub narasta w’kilka dni po zabiegu. Początkowo cały brzuch jest bolesny, a ograniczenie bólu do jednej okolicy następuje dopiero po 2-3 dniach. Jednocześnie stwierdza się zaburzenia pe- rystaltyki jelit objawiające się wzdęciem brzucha, zatrzymaniem lub skąpymi wolnymi stolcami, wymiotami.

Read the rest of this entry »

Krwiaki okołodwunastnicze

Leczenie. Krwiaki okołodwunastnicze bez rozerwania ściany jelita nie wymagają leczenia operacyjnego. Natomiast wszystkie rany należy operować wcześnie, nie czekając na pełne rozwinięcie się objawów. Jamę brzuszną otwiera się szerokim cięciem pośrodkowym omijającym pępek po stronie prawej. Po odsunięciu wątroby ku górze, żołądka na lewo, a okrężnicy poprzecznej do dołu, uwidacznia się górną część dwunastnicy. Jej rany należy zaszywać dwuwarstwowo nicią nie- wchłanialną. Jednocześnie niezbędne jest sprawdzenie części zaotrzewnowej dwunastnicy i pozostawienie drenu. Krwiak, obrzęk, odma zaotrzewnowa, zaciek żółci i cechy martwicy tłuszczowej są wskazaniem do szczegółowej kontroli tej części dwunastnicy, trzustki oraz przewodu żółciowego wspólnego.

Read the rest of this entry »

URAZY ŚLEDZIONY

Pomimo ukrytego położenia pod lukiem żebrowym śledziona ulega obrażeniom częściej niż inne narządy jamy brzusznej. Należy to wiązać z jej kruchą budową, cienką torebką i z dużą zawartością krwi. Uszkodzenie śledziony doprowadza do objawów wstrząsu krwotocznego i ostrego brzucha. Podjęte z rozwagą w odpowiednim czasie leczenie operacyjne z reguły kończy się pomyślnie.

Read the rest of this entry »

W prawym śródbrzuszu

-3 cm. W prawym śródbrzuszu należy wyciąć otwór w powłokach średnicy 1,5 cm, przez który wyprowadzi się na zewnątrz końce połączonych jelit. Wszywa się je w powłoki kilkoma szwami pojedynczymi obejmującymi wszystkie warstwy ściany brzucha. Po 3 dniach miażdży się wspólną dla obu pętli podwójną ścianę na odcinku

-2 cm, uzyskując bezpośrednie połączenie między pętlą doprowadzającą i odprowa-dzającą. Po uzyskaniu normalnej perystailtyki otwór przetoki należy zatkać opatrunkiem z uszczelniającą gąbką, a następnie zamknąć go szwami pojedynczymi.

Read the rest of this entry »

OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W PRZYPADKACH NIETYPOWYCH

U dzieci z zakątniczym położeniem wyrostka robaczkowego objawy są mało cha-rakterystyczne. Ból jest zazwyczaj niewielki, a wymioty występują rzadko, stąd tak ważne jest badanie ogólne i stała obserwacja chorego. Podczas powierzchownego badania palpacyjnego okolicy prawego dołu biodrowego dziecko nie zgłasza dolegliwości, dopiero głęboki ucisk w rzucie wyrostka powoduje niewielkie nasilenie bólu. Badając przez odbyt nie stwierdza się odchyleń od normy. Proces zapalny w tych przypadkach ulega często ograniczeniu i może powstać naciek okołowyrostkowy, który niejednokrotnie przechodzi w topień.

Read the rest of this entry »